História

1956 – prevzal odbor zdravotníctva KNV(terajšiu budovu DeD od Ministerstva vnútra, ktorému slúžila ako obytný blok pre financov). Nakoľko budova dostala iný účel, bolo nevyhnutné realizovať jej generálnu opravu a úpravu. Okrem vnútornej adaptácie priestorov sa na dvore vybudovali dva bazény a tzv. letná leháreň slúžiaca pre kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre deti DeD. V zimnom období sa mala využívať aj ako sušiareň na prádlo.

1957 – budova DeD bola slávnostne odovzdaná do užívania pre deti o ktoré sa ich biologickí rodičia z rôznych dôvodov nemohli alebo nechceli starať. Kapacita bola 60 detí na štyroch oddeleniach. Prvou riaditeľkou MUDr. Lacková, ktorú neskôr vystriedala MUDr. Lendelová-Vincejová. Personálny chod domova tvorili okrem riaditeľky – správca, vedúca sestra, dvanásť sestier na oddeleniach a desať ostatných pracovníkov. V tomto období na jednu sestru pripadalo až 15 detí. Kurič bol len jeden. Vykurovanie bolo lokálne, sestra na oddelenie si kúrila sama a niekedy donášala aj uhlie z kotolne. Voda na kúpanie detí sa zohrievala v čajovej kuchynke na každom oddelení, ktoré bolo treba nosiť. Na prvom a druhom poschodí boli herne pre 30 detí.

1958 – dostal domov i pedagogičku, ktorá pripravovala a plánovala na týždeň výchovné zamestnania a do funkcie nastúpil nový riaditeľ MUDr. Juhász.
1959 – došlo k reorganizácií DeD. Kapacita sa rozšírila na 80 miest, vytvorilo sa 5 oddelení a počet sestier sa zvýšil na 15. Počet detí na jednu sestru sa zvýšil na 16. Vonkajšie priestory už nepostačovali, preto Štátny majetok Kráľovský Chlmec bol požiadaný o pridelenie priľahlej oráčiny o výmere 0,5 hektárov. Majetok tejto požiadavke vyhovel a následne svojpomocne personál domova upravil pridelenú plochu.

1963 – po odchode dovtedajšieho riaditeľa MUDr. Juhásza sa v zastupovaní vystriedalo niekoľko lekárov:
MUDr. Fekete
MUDr. Selecký
MUDr. Hrdlíková
MUDr. Lendžšeľovská

V tomto roku došlo k zvýšeniu počtu pomocných pracovníkov a zvýšil sa počet sestier na 18.

1965 – ďalšia generálna oprava počas ktorej boli deti dočasne premiestnené do iných detských domovov. Výsledkom generálnej opravy bolo vytvorenie 6 oddelení, prestavaná bola jedáleň, kancelárie, lekársky byt, zaviedlo sa ústredné kúrenie a bola vybudovaná sušiareň na prádlo.

1966 – počas generálnej opravy nastúpil do funkcie MUDr. Rimár. Renovovaný detský domov bol daný opäť do prevádzky. Postupom ďalších rokov došlo k priebežnému vylepšovaniu materiálneho vybavenia DeD.

Od roku 1989 došlo k jeho premene na detský domov rodinného typu. Domovy podľa novej legislatívy sa stávajú zariadením pre deti do ukončenia ich prípravy na povolanie. V prípade, ak bude dieťa pokračovať v štúdiu, má zaistený pobyt a starostlivosť vo svojom DeD(do 25 roku svojho fyzického veku).

Za 61 rokov DeD poskytol starostlivosť celkom 1370 deťom(údaj k októbru 2017).