PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY

SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO

Program Centra pre deti  a rodiny Slovenské Nové Mesto bol vypracovaný v zmysle § 45 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a spĺňa náležitosti § 1 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  č. 103/2018 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktná adresa:                    Centrum pre deti a rodiny

                                                    Slovenské Nové Mesto

                                                    Hlavná 28

                                                    076 33 Slovenské Nové Mesto

telefónne číslo:                           0907 180 744  riaditeľ centra  

                                                    056/2433044   24- hodinová dostupnosť  

                                                                                                         

                                                    0915 876 266   vedúca úseku starostlivosti o deti

             

                                                    056/2433043    sociálni pracovníci

                                                    056/6792520    sociálni pracovníci  

                                                    0908 211 679   sociálni pracovníci, psychológovia

                                                    056/2433042    ekonomicko-prevádzkový úsek

 

e-mail:                                       riaditel.SlovenskeNoveMesto@ded.gov.sk

                                                   socialne.SlovenskeNoveMesto@ded.gov.sk

 Adresa miesta vykonávania opatrení:        kmeňová budova na adrese Hlavná 28, 076 33  Slovenské Nové Mesto

Účel centra podľa § 45 ods. 1 písm. a) až d ) zákona č. 305/ 2005 Z.z.

Centrum pre deti a rodiny (ďalej len centrum) je zariadenie zriadené na účel vykonávania opatrení :

 • pobytovou formou pre dieťa na základe rozhodnutia súdu
 • opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu  jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie  na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného  opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia  (ďalej len  o pobytové opatrenie súdu) v zmysle § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z.,
 • ambulantnou  formou  alebo  terénnou formou
 • výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému  poradenstvu, povinností uložených  na zabezpečenie  účelu výchovného opatrenia  podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými  je uložená takáto  povinnosť (ďalej len  „ambulantné výchovné opatrenie“) v zmysle § 45 ods.1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z.z.,
 • opatrení na predchádzanie vzniku , prehlbovania a opakovania
 1. krízových situácii dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí ,
 2. porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu  dieťaťa z dôvodov problémov v prirodzenom  rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch v zmysle § 45 ods.1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z.z..

Druh vykonávaných opatrení

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou

 • pre dieťa na základe
 • dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
 • požiadania dieťaťa,
 • rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia  a  o uložení výchovného opatrenia,
 • centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou   pre dieťa a jeho rodiča,  alebo  osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa alebo inú blízku osobu dieťaťa na základe dohody po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  na tento účel je v Centre vytvorený priestor pre dobrovoľné pobyty detí a rodičov,
 • pre plnoletú fyzickú osobu ,

                    ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím  

                   plnoletosti

   

    Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu :

 • v profesionálnej náhradnej rodine, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí a mladých dospelých v rodinnom dome alebo byte, ktorého je profesionálny náhradný  rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom,
 • v samostatne usporiadaných skupinách zriadených v budove centra so samostatným stravovaním, hospodárením  a vyčleneným rozpočtom, v ustanovenom počte  samostatne usporiadaných skupín a s ustanoveným počtom detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine.

Centrum  vykonáva  opatrenia ambulantnou formou  alebo terénnou formou 

 • pre dieťa  
 • na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
 • na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom  ambulantného  výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará  o dieťa,
 • na základe písomnej dohody s centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania pobytového opatrenia súdu, alebo
 • na požiadanie dieťaťa
 • pre rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
 • pre plnoletú fyzickú osobu podľa § 44a,
 • pre mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.

     

 

Podľa zamerania centra centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou  alebo terénnou formou:

 • § 73 ods. 6 písm. a) vykonávanie opatrení na zhodnotenie situácie dieťaťa   a rodiny, posúdenie  možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia  dieťaťa, ak  opatreniami vykonávanými  vo vlastnej pôsobnosti nebolo možné jednoznačne určiť mieru ohrozenia dieťaťa
 • § 73 ods. 6 písm. b) vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2 a 3 na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa
 • opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/ rozchodových situáciách ( § 11 ods. 2 zákona č. 305/20005 Z.z.),
 • odborné metódy  na prispôsobenie sa novej situácii  ( § 11 ods. 3  písm. b) bod 1 zákona č. 305/2005 Z.z.),
 • odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z.z),
 •  odborné metódy práce na podporu  riešenia výchovných, sociálnych  a iných problémov  v rodine a v medziľudských vzťahoch (§ 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3 zákona č. 305/2005 Z.z.),
 • odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 305/2005 Z.z),
 • odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny  ( § 11 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 305/2005 Z.z)
 • § 73 ods. 6 písm. c) vykonávanie ambulantných výchovných opatrení
 • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti ( § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z.z.),
 • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť  zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe  ( § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z.z.),
 • uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu – § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine,
 • vykonávanie povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia – § 37 ods. 4 zákona o rodine
 • § 73 ods. 6 písm. d) zákona č. 305/2005 Z.z. – vykonávanie opatrení  podľa § 44a ods. 1
 • § 73 ods. 6 písm. e) zákona č. 305/2005 Z.z  – poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti

     

      Miesto vykonávania opatrení ambulantnou formou:

      Ambulantné pracovisko v  kmeňovej budove Centra pre deti a rodiny, Hlavná 28,  

      Slovenské Nové Mesto

Forma vykonávania opatrení podľa § 45 ods. 4 zákona

Centrum vykonáva opatrenia podľa účelu, na ktorý bolo zriadené

a) pobytovou formou

a) ambulantnou formou

c) terénnou formou

Opis cieľovej skupiny centra

Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto programu pre občanov SR.

Cieľová skupina centra :

 • dieťa na základe  rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení  neodkladného opatrenia  a  o uložení výchovného opatrenia vo veku od 0 do 18 rokov,  ktorého  pobyt je prioritne na území Košického kraja,
 • mladý dospelý po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti vo veku od 18  do 25 rokov, možnosť predĺženia pobytu o 24 mesiacov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie,
 • dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou  na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorého  pobyt  je prioritne na území okresu Trebišov, centrum  môže po predchádzajúcom písomnom odporúčaní  orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prijať s dieťaťom aj jeho rodiča, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízku  osobu dieťaťa,
 • dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe požiadania dieťaťa,
 • dieťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia ambulantnou  formou alebo terénnou formou na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou , ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorého pobyt  je prioritne na území okresu Trebišov,
 • dieťa na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia , a ak je to účelom ambulantného výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorého pobyt je prioritne na území okresu Trebišov,
 • dieťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou na základe písomnej dohody s centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel  vykonávania pobytového opatrenia súdu alebo
 • dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou  na základe požiadania dieťaťa,
 • rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará  o dieťa, pre ktorého centrum vykonáva opatrenia  ambulantnou formou alebo terénnou formou a jeho pobyt  je prioritne na území okresu Trebišov,
 • plnoletá fyzická osoba podľa  § 44a, pre ktorú centrum vykonáva opatrenia  ambulantnou formou  alebo terénnou formou a jej  pobyt je prioritne na území okresu Trebišov,
 • mladý dospelý po ukončení náhradnej starostlivosti, pre ktorého centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou

Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre, ak centrum vykonáva opatrenia  podľa § 47, § 48, § 59 ods.1 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu alebo  písm. b) až d) zákona

Deti na pobyt na základe dohody podľa  § 47 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. centrum   prijíma  až po vykonaní odbornej diagnostiky, na základe ktorej bude vypracovaný výchovný program.

Centrum nevykonáva opatrenia  pre deti s poruchami správania  v dôsledku rôznych typov závislostí.

Kontraindikáciou pre účely vykonávania opatrení  v centre  je akútny stav psychického ochorenia klienta, iné stavy zmeneného vedomia spôsobené užívaním alkoholu,  návykových látok, poruchy osobnosti, ktoré ovplyvňujú spôsobilosť k spolupráci v rámci plánovaných aktivít, akútne infekčné ochorenie klienta.

Centrum nevykonáva  opatrenia, ak nedisponuje personálnym zabezpečením  pre výkon opatrení ambulantnej formy alebo terénnej formy.

Pri vykonávaní opatrení terénnou formou  prijímame klientov do 50 km od sídla centra.

Celkový počet miest v centre, a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou vo viacerých budovách centra, počet miest v jednotlivých budovách centra

      Kapacita centra : 61 miest

                             

   

 • Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu  v štyroch samostatne usporiadaných skupinách, ktoré sú situované v kmeňovej budove  centra

 

Kmeňová budova

Počet miest vyčlenených pre vykonávanie opatrení pobytovou formou

1.samostatne usporiadaná skupina

10

2.samostatne usporiadaná skupina

10

3.samostatne usporiadaná skupina

10

4.samostatne usporiadaná skupina

10

 • Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu v   profesionálnych náhradných rodinách  vo vzdialenosti do 50 km od centra s celkovým počtom miest 16.

 

Vlastné bytové priestory

Počet miest vyčlenených pre vykonávanie opatrení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu

Profesionálne náhradné rodiny

16

 • Skupina zriadená podľa § 47 ods. 5 –   tzv. dobrovoľné pobyty detí a rodičov:

 

Kmeňová budova

Počet miest vyčlenených pre tzv. dobrovoľné pobyty detí a rodičov – skupina zriadená podľa § 47 ods. 5

Priestor pre dobrovoľné pobyty detí a rodičov

5miest

(3 deti+2 dospelí)

Opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra, a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, opis podmienok zachovania súkromia vrátane opisu podmienok na osobnú hygienu

      Kmeňová budova je dispozične rozdelená na:

 • pivničné priestory,
 • prvé nadzemné podlažie,  
 • druhé nadzemné podlažie .
 • tretie nadzemné podlažie

Obytná časť pre deti je situovaná na druhom a treťom nadzemnom podlaží.

Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza:

 • 1.  samostatne usporiadaná  skupina
 • 2 . samostatne usporiadaná skupina

Na  treťom nadzemnom podlaží sa nachádza:

 • 3. samostatne usporiadaná  skupina
 • 4.  samostatne usporiadaná  skupina

Obytná časť pozostáva zo štyroch samostatných bytových buniek. Na  druhom nadzemnom podlaží sú situované 1. a 2. samostatne usporiadaná  skupina a na treťom nadzemnom podlaží sú situované 3. a 4. samostatne usporiadaná skupina, ktoré majú samostatne uzamykateľné vchody a navzájom sú oddelené chodbou. Poschodia navzájom oddeľujú sklenené dvere a schody.

Priestory  1., 2., 3. a 4.  samostatne usporiadanej  skupiny tvorí :

 •  predsieň, vybavená vešiakovou skriňou a skrinkou na obuv,
 • 2 spálne  detí, z toho 1 spálňa pre chlapcov, 1 spálňa pre dievčatá, každé dieťa má samostatnú posteľ s matracom, posteľnú bielizeň, poličku, skrinku, skriňu na ošatenie, stoličku a spoločný stôl, počet lôžok v jednej izbe je pre 5 detí,
 •  spoločenská miestnosť, kde sa nachádza jedálenský set pre 10 osôb, obývacia stena, sedacia súprava, televízor,
 • kuchynka s jedálenským priestorom, kde sa nachádza kuchynská linka, dvojitý dres,  sporák, digestor, chladnička, mikrovlna rúra, hriankovač, kuchynský robot, stôl a stoličky pre 10 osôb,
 •  kúpeľňa  vybavená  vaňou so sprchovacou hlavicou, sprchovací kút, 4 umývadlami, 4 samostatnými  WC kabínkami, automatickou práčkou so sušičkou oddelená stenou, kúpeľňovou skriňou.

Zachovanie súkromia:

Každé dieťa v centre má svoju posteľ s úložným priestorom, vlastnú skriňu, skrinku a poličku.

Izby na samostatných skupinách sú uzamykateľné. Každá izba na samostatne usporiadanej skupine  má samostatné neprehľadné dvere.

Podmienky na osobnú hygienu:

 Kúpeľňa a WC sú zabezpečené neprehľadnými uzamykateľnými dverami.  Každé WC je oddelené stenou z neprehľadného materiálu. Každý sprchovací kút má neprehľadný sprchovací záves.

Na prvom nadzemnom podlaží sú situované:

 • kancelária riaditeľa,
 • kancelárie sociálnych pracovníkov,
 • kancelária psychológov,
 • kancelária vedúcej úseku starostlivosti – špeciálneho pedagóga,
 • kancelárie ekonomicko – prevádzkového úseku,
 • návštevná miestnosť,
 • ambulantné pracovisko centra,
 • skupina  zriadená  podľa § 47 ods. 5 

Priestory skupiny  zriadenej podľa § 47 ods. 5 sú  tvorené:

 • predsieňou,
 • obývacou izbou,
 • spálňou,
 • kuchynským kútom,
 • sociálnym zariadením /WC, umývadlo a sprchovací kút, samostatné pre chlapcov a dievčatá/.

Pre každé dieťa a rodiča je zabezpečená vlastná posteľ s úložným priestorom, posteľná bielizeň, stolík, skriňa na ošatenie. Obývacia izba slúži na trávenie voľného času a spoločné aktivity. Priestory sú uzamykateľné.

Návštevná miestnosť slúži na stretávanie sa detí s ich rodičmi a príbuznými. Návštevná miestnosť je zabezpečená samostatným uzamykateľným vchodom. Počas návštev je zabezpečené zachovanie súkromia.

Návštevná miestnosť pozostáva z :

 • predsiene,
 • samostatného  WC a sprchy,
 • obývacej izby  ( obývacia stena, sedacia súprava, pohovka).

V pivničných priestoroch  sa nachádza:

 • kotolňa,
 • sklad potravín,
 • šatňa zamestnancov,
 • dielňa,
 • priestor na hygienickú očistu ,
 • miestnosť vyhradená na uloženie biologického odpadu,
 • sklad sezónneho šatstva,
 • sklad inventáru.

Miestnosti v pivničných priestoroch sú uzamykateľné.  

Ku kmeňovej  budove patrí aj dvor,  na ktorom sa nachádzajú športové ihriská a uvedené budovy:

 • prízemná budova, v ktorej je situovaná :
 • spoločensko-športová miestnosť,
 • sklad záhradného nábytku,
 • sklad inventáru,
 • WC.

Na dvore sú situované:  

 •  dve samostatné garáže,
 •  sklad pre bicykle,
 •  sklad pre vonkajšie náradie,
 •  sklad vonkajších hračiek.

Počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov podľa § 4, ak centrum zabezpečuje odbornú pomoc alebo činnosť podľa § 49 ods. 5 zákona, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení tejto odbornej pomoci alebo činností inými odborníkmi

Celkový počet zamestnancov je 50.

 

Organizačná štruktúra Centrum pre deti a rodiny Slovenské Nové Mesto

Riaditeľ

VŠ II.stupňa v príslušnom odbore

Odborný tím centra tvoria:

vedúca úseku starostlivosti o deti, špeciálny pedagóg

VŠ II.stupňa v príslušnom odbore

sociálny pracovník

VŠ II.stupňa v príslušnom odbore

sociálny pracovník

VŠ II.stupňa v príslušnom odbore

sociálny pracovník-v rámci NP podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III/ terénna a ambulantná forma

VŠ II.stupňa v príslušnom odbore

sociálny pracovník-v rámci NP podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III/pobytová forma

VŠ II.stupňa v príslušnom odbore

sociálny pracovník-v rámci NP podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III/asistent sociálnej práce/terénna a ambulantná forma

VŠ II. stupňa v príslušnom odbore /

VŠ I.stupňa v príslušnom odbore

psychológ

VŠ II.stupňa v príslušnom odbore

psychológ

VŠ II.stupňa v príslušnom odbore

Personálne obsadenie úseku starostlivosti o deti- samostatne usporiadané skupiny

1. samostatne usporiadaná skupina

6 zamestnancov

vychovávateľ

VŠ II. stupňa

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

pomocný vychovávateľ

ÚSO vzdelanie

pomocný vychovávateľ

ÚSO vzdelanie

pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

ÚSO vzdelanie

2. samostatne usporiadaná skupina

6 zamestnancov

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

vychovávateľ

VŠ I.stupňa

pomocný vychovávateľ

ÚSO vzdelanie

pomocný vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

ÚSO vzdelanie

3. samostatne usporiadaná skupina

6 zamestnancov

vychovávateľ

VŠ II.stupňa

vychovávateľ

VŠ II.stupňa+DPŠ

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

pomocný vychovávateľ

ÚSO vzdelanie

pomocný vychovávateľ

ÚSO vzdelanie

pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

ÚSO vzdelanie

4. samostatne usporiadaná skupina

6 zamestnancov

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie

pomocný vychovávateľ

ÚSO vzdelanie

pomocný vychovávateľ

SO vzdelanie

pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

ÚSO vzdelanie +DPŠ

skupina zriadená podľa § 47 ods.5 zákona

4 zamestnanci

vychovávateľ

VŠ II.stupňa

vychovávateľ

ÚSO vzdelanie +DPŠ

pomocný vychovávateľ

ÚSO vzdelanie

asistent sociálnej práce

VŠ I.stupňa v príslušnom odbore

Profesionálne náhradné rodiny

profesionálny náhradný rodič

8 zamestnancov- 1 s VŠ II.stupňa a 7 s ÚSO vzdelaním

Personálne obsadenie prevádzkovo-ekonomického úseku

vedúca úseku, PaM

ÚSO vzdelanie

samostatný účtovník rozpočtár

VŠ II.stupňa

samostatný odborný referent

VŠ I.stupňa

samostatný odborný referent

ÚSO vzdelanie

vodič, údržbár

SO vzdelanie

Profesionálni náhradní rodičia zabezpečujú poskytovanie starostlivosti deťom v mieste trvalého  bydliska profesionálneho náhradného rodiča.

Externé služby, ktoré centrum  využíva:

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove :

– odborná psychologická diagnostika,

–  vyšetrenie školskej zrelosti,

– realizácia preventívnych programov v centre.

 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  v Trebišove:

 – odborná psychologická diagnostika ,

–  špeciálno-pedagogická  diagnostika,

–  diagnostika porúch učenia,

–  diagnostika porúch správania.

 • Klinický psychológ:

–  psychologická diagnostika,

–  individuálna psychoterapia.

Opis spôsobu oboznámenia  detí , rodičov a  iných  fyzických osôb s programom centra

S programom centra je dieťa, rodičia a iné fyzické osoby oboznámené pred umiestnením dieťaťa do centra a to v spolupráci centra a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Dieťa je oboznámené s programom centra  aj po prijatí do centra v adaptačnej fáze a to psychológom a sociálnym pracovníkom centra. Dieťa je oboznámené s programom centra spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti.

Program centra je zverejnený na webom sídle centra.

Centrum má ustálený postup pri prijatí  dieťaťa do centra. Na príchod dieťaťa sú pripravení zamestnanci  centra aj deti.

S prostredím centra, programom centra je dieťa oboznámené postupne, s ohľadom na jeho aktuálny emocionálny stav.

Opis odborných metód práce s dieťaťom , jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov  do odbornej práce centra

 • Centrum  využíva odborné metódy sociálnej práce.

Pri plánovaní sociálnej práce  využíva metódu prípadových konferencií.

Centrum realizuje sociálnu, psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku.

Pri práci s rodinou dieťaťa sa  využívajú:

 • diagnostický rozhovor,
 • motivačný rozhovor s cieľom podporiť rodinu v procese realizácie zmeny,
 • sociálne poradenstvo biologickým rodičom, príbuzným a náhradným rodičom,  
 • sprevádzanie – podpora a rozvoj osobnostných kompetencií k samostatnému riešeniu problémov,
 • podpora a rozvoj  rodičovských zručností a rodičovských kompetencií,
 • návštevy v rodine,
 • diskusné metódy.

 

Centrum poskytuje informačné poradenstvo v zmysle § 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z.z. .

Centrum realizuje prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Centrum poskytuje  sociálne poradenstvo  mladým dospelým v procese osamostatňovania sa.

 • Odborné metódy práce s dieťaťom realizované psychológom centra:
 • profesijné poradenstvo,
 • psychologické poradenstvo biologickým rodičom, príbuzným a náhradným rodičom
 •  individuálna prevencia,
 • psychologická podpora v záťažových situáciách,
 • krízová intervencia,
 • poradenstvo mladým dospelým v procese osamostatňovania sa,
 • psychoedukácia,
 • artterapia, inscenačné metódy,
 • odborné konzultácie vychovávateľom, profesionálnym náhradným rodičom .
 • Odborné metódy poskytované špeciálnym pedagógom centra:

– individuálne a skupinové intervencie stimulačného a relaxačného charakteru poskytované deťom a mladým dospelým zamerané na prevenciu v oblasti správania a rizikových závislosti,

– individuálna špeciálno-pedagogická pomoc deťom pri zvládaní školských povinností,

– špeciálno- pedagogické poradenstvo deťom, mladým dospelým a rodičom,

– interakčné cvičenia preventívneho charakteru zamerané na rizikové správanie,

– odborné konzultácie a metodické špeciálno-výchovné usmernenia vychovávateľom, profesionálnym náhradným rodičom.

Preventívne programy poskytované špeciálnym pedagógom centra:

 • „ Filipkovi kamaráti“( protidrogový modul ),  zameraný na  formovanie postojov vo vzťahu k návykovému a rizikovému správaniu,
 • Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu.

 

 • Centrum realizuje preventívne programy skupinovou formou v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove zamerané na:
 • problematiku dospievania, zodpovednosti v  partnerských vzťahoch,
 • problematiku rôznych foriem sexuálneho zneužívania,
 • problematiku šikanovania,
 • protidrogovú prevenciu.

Centrum využíva služby klinického psychológa za účelom realizácie psychologickej diagnostiky a individuálnej psychoterapie.

Centrum spolupracuje s Okresným riaditeľstvom PZ SR Trebišov pri realizácii skupinových preventívnych aktivít zameraných na trestnoprávnu zodpovednosť, protidrogovú  prevenciu a iné témy podľa aktuálnej potreby klientov centra.

 

Opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činnosti v samostatne usporiadaných  skupinách   

 

Výchovnú činnosť počas pobytu v centre vykonávajú  v samostatne usporiadanej skupine vychovávatelia v spolupráci s  pomocnými vychovávateľmi. Vo vzťahu medzi vychovávateľom a deťmi  existujú jasne dané pravidlá, ktoré platia pre deti aj dospelých.

Výchovnú činnosť v centre plánujú vychovávatelia v samostatne usporiadanej skupine mesiac dopredu na komunitnom stretnutí. Výchovnú činnosť počas dňa písomne zaznamenávajú v zošite dennej prípravy vychovávateľa v každej samostatne usporiadanej skupine a v mesačných plánoch výchovnej činnosti, ktoré vyhodnocujú na konci mesiaca spolu s dieťaťom. Výchovná činnosť je plánovaná a vykonávaná denne podľa harmonogramu výchovnej činnosti v samostatne usporiadanej skupine a po dohode s dieťaťom sa realizujú úlohy z individuálneho výchovného plánu.

Výchova detí je plánovaná v pláne výchovnej práce s dieťaťom.

Centrum zabezpečuje všestrannú starostlivosť deťom a dospievajúcim a vytvára im prostredie, ktoré im na  určitú dobu nahrádza  rodinné prostredie. Centrum prispieva k uspokojovaniu základných  potrieb detí a vytvára podmienky na utváranie vedomostí, zručností a návykov potrebných pre plnohodnotný spoločenský život a osobnostný rozvoj dieťaťa.

Výchovná činnosť zohľadňuje primeranosť záťaže so zreteľom na vekové a individuálne vývinové osobitosti jednotlivých vekových skupín detí. Všetky aktivity smerujú k jedinému hlavnému cieľu centra: poskytnúť deťom bezpečné prostredie, naučiť deti sociálnym zručnostiam a rozvíjať individualitu dieťaťa.

Prioritou výchovnej práce je prehlbovať komplexnosť a účinnosť výchovnej práce so zreteľom na individuálne potreby dieťaťa.

V centre sa využívajú tieto výchovné nástroje pozitívnej motivácie:

 • samostatná vychádzka v rámci obce,
 • samostatný nákup oblečenia,
 • výlet , kino,
 • možnosť pozvania  si kamarátov na narodeninovú oslavu,
 • výber krúžku mimo sídla centra,
 • výzdoba svojho súkromného priestoru podľa vlastných predstáv, napr. nalepenie plagátov, obrázkov, fotografií a pod.
 • poskytnutie vecného daru  maximálne vo výške 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Každá samostatne usporiadaná skupina má vypracovaný denný časový harmonogram činností v samostatne usporiadanej skupine. Denný časový harmonogram činností v samostatne usporiadanej skupine  vypracúvajú vychovávatelia spoločne s deťmi a prihliadajú na vekové a mentálne odlišnosti detí v samostatne usporiadanej skupine.  Denný časový harmonogram činností v samostatne usporiadanej skupine sa prispôsobuje organizačným zmenám v samostatne usporiadanej skupine.

         

Orientačný denný časový harmonogram činností  v samostatne usporiadanej  skupine počas pracovných dní:

06,00 – 06,30 hod.

                       – budíček detí

                       – ranná hygiena, kontrola zdravotného stavu detí

06,30 – 07,30 hod.

                       – ranné upratovanie ubytovacích priestorov

                       – raňajky

07,30 – 14,00 hod.

                       – účasť detí na vyučovaní v škole

                       – zabezpečenie starostlivosti o  nemocné deti

                       – písomnosti vychovávateľov  vyplývajúce z ich pracovnej náplne

14,00 – 15,30 hod.

                       – popoludňajší oddych detí formou hier a pobytu  na čerstvom vzduchu

15,30 – 16,00 hod.

                        – olovrant detí

16,00 – 17,30 hod.

                        – diferencovane a individuálne riadená príprava na vyučovanie

                        –  kontrola školských pomôcok a učebníc

                        – rozbor školských aktivít a výsledkov

17,30 – 18,00 hod.    

                        – spoločná večera,  

18,00 – 20,00 hod.

                        – spontánne hry detí na čerstvom vzduchu alebo v obývacích priestoroch

                           s vedomím vychovávateľa

                  – pokračovanie prípravy do školy

                  – čistenie, údržba osobných vecí

                  – upratovanie obývacích priestorov

20,00 – 21,00 hod.

                        – osobná hygiena detí

                        – sledovanie televízie, počúvanie hudby podľa osobných záujmov

21,00 – 06,00 hod. – nočný kľud

Časový harmonogram činností v dňoch pracovného pokoja a prázdnin v samostatne usporiadaných  skupinách:

07,30 – 08,30 hod .

                       – budíček a ranná hygiena detí

                       – upratovanie izieb

                       – spoločné raňajky  

08,30 – 12,00 hod.                        

                       – kolektívna  a individuálna činnosť podľa záujmov dieťaťa

12,00 – 13,00 hod.

                       – obed

                       – umývanie riadu , upratovanie kuchyne

13,00 – 15,00 hod.

                       – popoludňajší oddych pre deti, relaxačné činnosti

15,00 – 15,30 hod.

                       – olovrant detí                        

15,30 – 17,30 hod.

                       – rekreačná činnosť, športové hry, spoločenské hry, sledovanie televízie

                       – záujmová činnosť podľa programu výchovnej práce

17,30 – 18,00 hod.

                       – spoločná večera

18,00 – 22,00 hod.

                       – upratovanie  spoločných priestorov

                       – individuálna záujmová činnosť, čítanie kníh, počúvanie hudby, sledovanie  

                         televízie,

                      – osobná hygiena detí

22,00 – 06,00 hod.

                       – nočný kľud

Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Centrum pre deti a rodinu zabezpečuje prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti (ďalej len ,,príprava“) a zároveň poskytuje záujemcom všetky informácie súvisiace s prípravou.

Základné podmienky, rozsah a obsah prípravy sú upravené Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a so sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „ zákon č. 305/2005 Z. z.“) a Vyhláškou č. 103/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z.

Profesionálna náhradná rodina (ďalej len „PNR“) je súčasťou organizačnej štruktúry centra,  v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Centrum vykonáva pobytové opatrenia súdu v PNR, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí a mladých dospelých v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je PNR vlastníkom,  spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom (§ 51 ods. 1).

Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v PNR má prednosť pred jeho vykonávaním v samostatne usporiadanej skupine (§51 ods. 4).

V PNR zabezpečujú starostlivosť o deti a mladých dospelých manželia, ktorí sú zamestnancami centra, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom centra.

Profil profesionálneho náhradného rodiča

             Záujemca o prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti (ďalej len ,,záujemca“) na základe svojej motivácie po absolvovaní prípravy dočasne poskytne svoje domáce a rodinné  prostredie dieťaťu, ktoré je v centre umiestnené na základe rozhodnutia súdu, s cieľom naplniť jeho individuálne potreby vzhľadom na aktuálnu životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

PNR je povinný splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad a absolvovať prípravu v ustanovenom rozsahu, ktorej súčasťou je písomné zhodnotenie tejto prípravy. Ak  starostlivosť o deti v PNR zabezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami centra, ustanovený kvalifikačný predpoklad musí spĺňať aspoň jeden z manželov. Na manžela alebo manželku fyzickej osoby, ktorá je zamestnancom centra sa vzťahuje zákonom stanovený rozsah prípravy a bezúhonnosť v rozsahu aká platí pre fyzickú osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom ( § 39 ods. 4).

Hlavným poslaním profesionálneho náhradného rodiča je naplniť jednu zo základných potrieb dieťaťa, a to potrebu blízkej osoby, s ktorou si dieťa vytvorí vzájomné puto – láskyplný vzťah. Samotná rola PNR je zložitá a nesie v sebe spojenie roly rodič a roly profesionál – vychovávateľ. V niektorých situáciách prevažuje jedno, inokedy zase druhé. Je ťažké definovať aký je ten správny pomer medzi rolou rodič a rolou profesionála. Snaha o vyváženie obidvoch rolí je súčasťou obsahu prípravy na vykonávanie PNR.

Záujemca o  PNR musí spĺňať:

1.) Určité kvalifikačné predpoklady pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa a to najmenej ( v zmysle Vyhlášky č. 103/2018 Z. z., § 15 ods.1):

 

 1. nižšie stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné vzdelanie,
 2. úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné, vzdelanie, ak sa zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.

2.)  Rozsah prípravy na vykonávanie PNR je:

 1. 60 hodín, ak záujemca ukončil úplné stredné vzdelanie,
 2. 80 hodín, ak záujemca ukončil stredné vzdelanie,
 3. najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa § 16 ods. 1 písm. b), ak ide o
 1. zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa § 5, alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri roky,
 2. manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov.  

Za povolenú neúčasť sa považuje  max. 10 percent z celkového počtu hodín prípravy, ktorá musí byť zdokladovaná (napr. PN, lekárske vyšetrenia, úmrtie v rodine a pod.) Manžel/ka záujemcu je povinný/á zúčastniť sa daného počtu hodín, inak prípravu neabsolvoval.

Obdobný postup odporúčame uplatniť aj voči partnerovi záujemcu s ktorým žije v spoločnej domácnosti.

Organizačné podmienky prípravy na vykonávanie profesionálnej  náhradnej  starostlivosti

Prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti zabezpečuje centrum bez úhrady /náklady spojené s dopravou, stravovaním, ubytovaním a iné si záujemca zabezpečuje z vlastných zdrojov/.

Centrum zriaďuje tím na prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom, v zložení:

 • najmenej jeden psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia(Vyhláška č. 103/2018 Z. z., § 16 ods. 3)
 • najmenej jeden sociálny pracovník s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, resp. špeciálny pedagóg s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika
 • k vyššie uvedenému realizačného tímu môžu byť prizvaní aj iní odborníci, (napr. profesionálny náhradný rodič, vychovávateľ centra, prípadne iní odborníci, ktorí nie sú zamestnancami centra)
 • riaditeľ centrá určí koordinátora prípravy, ktorý manažuje celý proces prípravy  

Povinná dokumentácia

 • Dohoda o realizovaní prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti, uzatvorená medzi centrom  a záujemcom
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Podrobnejší obsah prípravy a informácie o podmienkach vykonania prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
 • Prezenčná listina a výkaz /odpočet úloh za daný časofond/
 • Zhodnotenie prípravy, ktoré je vypracované po ukončení prípravy.

Obsah prípravy na  vykonávanie profesionálnej  náhradnej  starostlivosti

(1) Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v centre zahŕňa

a) poskytnutie základných informácií o

1. právnych predpisoch upravujúcich oblasť  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately a rodinnoprávnych vzťahov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s vykonávaním profesionálnej náhradnej starostlivosti,

2. výchovných opatreniach, náhradnej starostlivosti a osvojení,

3. psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,

4. o potrebách a špecifikách starostlivosti o dieťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, alebo ktoré je týrané, sexuálne zneužívané alebo sa vykonávajú opatrenia na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo iným činom ohrozujúcim jeho život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin v rozsahu najmenej 16 hodín z celkového počtu hodín určených na poskytnutie základných informácií,

5. právach dieťaťa,

6. právach a povinnostiach profesionálneho náhradného rodiča,

b) nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi v rozsahu najmenej 50 % z celkového počtu hodín prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti zameraný na:

1. identifikáciu vývinových potrieb dieťaťa,  

2. vzťahovú väzbu, citové pripútanie a separáciu dieťaťa,

3. prispôsobenie sa zmene v rodine profesionálneho náhradného rodiča,

4. komunikačné zručnosti,

5. rozvoj výchovných zručnosti,

6. riešenie záťažových situácií v rodine,

7. spoluprácu v tíme odborníkov.

(2) Po ukončení prípravy centrum vypracuje zhodnotenie prípravy v písomnej podobe, ktorého súčasťou je najmä

a) zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií podľa odseku 1 písm. a)                      a zhodnotenie spolupráce pri nácviku podľa odseku 1 písm. b) počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,

b) zhodnotenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,

c) záver, či fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

     V prípade, že  záujemca/fyzická osoba ukončí prípravu v jej priebehu, písomné zhodnotenie sa nevypracuje vôbec.

Centrum pre deti a rodiny Slovenské Nové Mesto  bude  realizovať prípravu na vykonávanie profesionálnej  náhradnej  starostlivosti  2x ročne, a to v uvedených termínoch:

od  19.6.2020 do  30.7.2020

od 17.9.2020  do  26.10.2020

Uvedenie rozsahu  hodín počas dňa a dní v týždni , počas ktorých  sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak centrum vykonáva  opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou

 

pondelok

vykonávanie opatrení ambulantnou formou

10:00 hod. – 12.00 hod.

12:30 hod. – 14:00 hod.

utorok

vykonávanie opatrení terénnou formou

10:00 hod. – 13:30 hod.

streda

vykonávanie opatrení terénnou  formou

vykonávanie  opatrení ambulantnou formou

13:00 hod. – 15:30 hod.

16:30 hod. – 17:30 hod.

štvrtok

vykonávanie opatrení terénnou formou

10:30 hod. – 14.00 hod.

piatok

vykonávanie opatrení ambulantnou formou

vykonávanie opatrení terénnou formou

10:00 hod. – 12.00 hod.

12:30 hod. – 14:00 hod.

 

Vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo  terénnou formou sa prispôsobuje  individuálnym potrebám dieťaťa, jeho rodiny, prispôsobuje sa plánu vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou.

Opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou alebo plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou

Centrum pripraví v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a  ak je to vzhľadom na vek,  rozumovú vyspelosť dieťaťa možné aj s dieťaťom individuálny  plán rozvoja osobnosti dieťaťa.

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa je súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre, najmä:

 • plán sociálnej práce,
 • plán výchovnej práce s dieťaťom,
 • hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa v centre.

      Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa obsahuje:

 • cieľ odbornej práce s dieťaťom , jeho rodinou alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ďalšími fyzickými osobami , ktorý určí  orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrum spoločne,
 • kontaktné údaje zamestnanca, ktorý koordinuje plnenie  úloh individuálneho plánu  rozvoja osobnosti dieťaťa,
 • kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje  plnenie  plánu sociálnej práce s dieťaťom.

Cieľ plánu sociálnej práce s dieťaťom  podľa § 30 ods. 2 písm. b) Vyhlášky  MPSVaR SR č. 103/2018  Z.z. a cieľ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je rovnaký a jeho plnenie sa hodnotí centrom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v dohodnutých termínoch. Ciele čiastkových plánov a hlavné úlohy psychologickej činnosti nadväzujú na cieľ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

Pri tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa sa vychádza  zo záverov prípadovej konferencie, odbornej diagnostiky dieťaťa, potrieb dieťaťa. Diagnostická správa sa podľa potreby aktualizuje.

Cieľ a úlohy plánu sociálnej práce  sa dohodnú na prípadovej konferencii, ktorá sa uskutočňuje do 2 týždňov od prijatia dieťaťa do centra. Súčasť plánu sociálnej práce  tvoria termíny, osoby zodpovedné za priebežné vyhodnotenie konkrétnych úloh  plánu.

Plán sociálnej práce v zmysle § 30 ods. 5 písm. a) Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. obsahuje náležitosti uvedené v § 30 ods. 8 uvedenej vyhlášky:

a) mieru ohrozenia dieťaťa a ak sa centrum podieľalo,

b) zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny,

c) spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce,

d) ciele sociálnej práce v centre,

e) konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov:

– centra vrátane metód sociálnej práce,

– orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

– plánu sociálnej práce  s rodinou orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

– obce, akreditovaného subjektu,

– ďalších osôb, ak boli v pláne určené úlohy pre tieto osoby,

f) kritérium hodnotenia splnenia alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,

g) výsledok prehodnotenia plnenia úloh,

h) výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,

i) ďalšie rozhodujúce skutočnosti.

Vyhodnotenie  úloh plánu sociálnej práce  vykonáva orgán  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  spoločne  spravidla za účasti spolupracujúcich subjektov, profesionálneho náhradného rodiča, ak je dieťa umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine  a zamestnancov centra, ktorí môžu poskytnúť  informácie k plneniu  plánu výchovnej práce s dieťaťom (vychovávateľ, špeciálny pedagóg)  a k hlavným úlohám psychologickej činnosti

( psychológ centra) v dohodnutom termíne.

Súčasťou plánu sociálnej práce podľa § 30 ods. 8 Vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z. je plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého  spracovaný najmenej 1 rok  pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa a plán osamostatňovania sa mladého dospelého, ktorého súčasťou je aj predpokladaný  spôsob  zabezpečenia si ďalšieho bývania.

Plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého je súčasťou písomnej dohody medzi mladým dospelým a centrom.

Plán prípravy na osamostatnenie sa vypracúva  spolu s dieťaťom/mladým dospelým sociálny pracovník a sprevádzajúci vychovávateľ, profesionálny náhradný rodič, ak je dieťa/mladý dospelý  umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine, v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obcou. Vyhodnotenie plánu sa realizuje dvakrát ročne za účasti dieťaťa/mladého dospelého, sociálneho pracovníka, vychovávateľa, profesionálneho náhradného rodiča.

Plán výchovnej práce s dieťaťom vychádza z potrieb konkrétneho dieťaťa  a obsahuje úlohy na dané obdobie. Vypracuje sa na obdobie jedného roka,  je konkretizovaný v mesačných plánoch. Plán výchovnej práce s dieťaťom  vypracujú  vychovávatelia na samostatne usporiadaných skupinách/profesionálni náhradní rodičia  v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom centra .

Mesačný  plán výchovnej práce  vychádza z potrieb dieťaťa a obsahuje konkrétne úlohy a čiastkové ciele na dané obdobie, pričom samotné dieťa participuje v procese rozhodovania o sebe samom, čím preberá za svoje rozhodnutie zodpovednosť. Samotná participácia je závislá od veku dieťaťa, od jeho mentálnych schopností, sociálnych zručností a individuálnych osobitostí. Tým, že dieťa spolurozhoduje sa zvyšuje jeho sebavedomie, ktoré je veľmi dôležité pre zdravý vývoj osobnosti dieťaťa. Na úlohách vo  výchovnom  pláne sa dohodnú  vychovávatelia/profesionálni náhradní rodičia spoločne s dieťaťom, pričom prihliadajú na mentálnu úroveň každého dieťaťa.

Plán výchovnej práce  sa zameriava najmä na nasledujúce oblasti, pričom vychádza z aktuálnych schopností, zručností a možností dieťaťa:

 • oblasť výchovy (sebaobslužné činnosti),
 • oblasť sociálnych zručností (spolurozhodovanie, finančná gramotnosť),
 • oblasť vzdelávania a pomoci pri príprave do školy – silné a slabé stránky ,
 • oblasť záujmovej a rekreačnej činnosti (talent a voľný čas),
 • oblasť emocionality (prežívanie, vzťah k sebe, k iným),
 • oblasť zdravotnej starostlivosti ,
 • oblasť spolupráce s rodinou dieťaťa,
 • oblasť spolupráce s osobami blízkymi dieťaťa,

Plán špeciálno-pedagogickej starostlivosti, ktorý obsahuje cieľ práce s dieťaťom a frekvencie stretnutí vyhodnocuje špeciálny pedagóg  2 x do roka, a to vždy k 31. januáru a k 31. augustu príslušného roka.

Psychológ centra  vypracováva plán psychologickej starostlivosti o klienta, ktorý je súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Plán psychologickej starostlivosti o klienta sa vypracúva na základe odbornej psychodiagnostiky klienta,  na základe úloh vyplývajúcich z prípadových  konferencií, z porád centra a pod. .  Na základe potrieb klientov  určí psychológ intenzitu individuálnych, prípadne  skupinových  sedení s klientom. Psychológ realizuje  psychologické postupy  buď sám, prípadne ich zabezpečí prostredníctvom  externého odborníka  (napr. ak odporučí  potrebu  psychoterapeutických sedení a nie je  absolventom  psychoterapeutického  výcviku). Z plánu psychologickej starostlivosti o klienta vyplynú konkrétne úlohy pre prácu psychológa s klientom.

Plán psychologickej starostlivosti vyhodnocuje psychológ 2 x do roka, a to vždy k 31. januáru a k 31. augustu príslušného roka. Vo vyhodnotení  plánu psychologickej  starostlivosti sa psychológ zameriava na vyhodnotenie svojich psychologických  činností a aktivít, nevyhodnocuje klienta. V správe zhrnie , ktoré psychologické  aktivity vykonával v danom období s klientom, prípadne v prospech klienta. Dôraz kladie na ciele psychologickej činnosti, ktoré si stanovil v pláne psychologickej starostlivosti o klienta.

Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia  plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti, a ak je to vzhľadom na vek  a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné aj s dieťaťom.

Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia a v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ak je to vzhľadom na vek  a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné aj s dieťaťom, plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa vrátane zapojenia rodiča dieťaťa, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo iných blízkych osôb dieťaťu do vykonávania týchto opatrení v centre.

Plán vykonávania opatrení  pobytovou formou pre dieťa sa dohodne za účasti spolupracujúcich subjektov a spolupracujúcich osôb.

Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

Centrum vytvára podmienky pre záujmovú činnosť, športovú, kultúrnu, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery, ktoré zohľadňuje v individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa a v pláne výchovných činností na prislúchajúci kalendárny rok. Harmonogramy výchovných, športových, kultúrnych a rekreačných činností si dohodne každá samostatne  usporiadaná skupina a profesionálna náhradná rodina.

Centrum rešpektuje  náboženské vyznanie a vieru každého dieťaťa.

Každé dieťa má právo na rozvoj svojho talentu a schopností. Záujmová činnosť je súčasťou vzdelávania dieťaťa. Záujmová činnosť je poskytovaná na základe dohody medzi  základnou školou,  športovým klubom, turistickým oddielom atď. .  V dohode sa uvádza okrem platby aj spôsob premiestňovania sa dieťaťa na  krúžok, sprevádzanie dospelou osobou a spôsob odovzdávania informácií. Deti navštevujú krúžky podľa vlastného výberu a ponuky jednotlivých typov škôl.

Rekreačná činnosť je deťom poskytovaná v čase letných a zimných prázdnin podľa finančných možností centra.

Kultúrna činnosť je zabezpečovaná v centre a v školách, ktoré deti navštevujú.

Centrum disponuje stolnotenisovým stolom, volejbalovým ihriskom, posilňovňou, pieskoviskom s preliezkami, bazénom a trampolínou. Deti majú k dispozícii  bicykle a kolieskové korčule. V blízkosti centra je futbalové a multifunkčné ihrisko.

Opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

Centrum zabezpečuje dieťaťu zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou sú pravidelné preventívne prehliadky. Centrum  pravidelne sleduje zdravotný stav dieťaťa, v prípade ochorenia zabezpečuje dieťaťu potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Zdravotné zariadenia pre základné a odborné zdravotné úkony:

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast so sídlom v Strede nad Bodrogom.

Stomatologické vyšetrenia zabezpečuje stomatologická ambulancia so sídlom v Novosade.

V okresnom meste Trebišov sú zabezpečené vyšetrenia v odborných ambulanciách:

 • pediatrická neurológia,
 • ortopedická ambulancia,
 • očná ambulancia,
 • pedopsychiatrická ambulancia,
 • otorinolaryngologická ambulancia,
 • detská interná ambulancia,
 • pediatrická kardiologická ambulancia,
 • pediatrická endokrinológia a diabetológia,
 • ambulancia klinickej  imunológie a alergológie ,
 • traumatologická ambulancia,
 •  urologická ambulancia,
 • chirurgická ambulancia,
 • kožná ambulancia,
 • logopedická ambulancia .

V Košiciach  sú zabezpečené vyšetrenia v odborných ambulanciách:

– gastroenterologická ambulancia,

– detská gynekologická ambulancia.

V Strede nad Bodrogom centrum zabezpečuje vyšetrenia na gynekologickej ambulancii.

Centrum zabezpečuje  zdravotnú starostlivosť  prostredníctvom  odborných ambulancií podľa individuálnych potrieb detí.  

Centrum má určeného zamestnanca ( psychológa), ktorý sleduje pedopsychiatrickú liečbu. Na kontrolné vyšetrenia  k pedopsychiatrovi   sprevádza dieťa psychológ centra alebo vzťahová osoba.

V prípade potreby zamestnanec centra privoláva rýchlu zdravotnú pomoc.

Profesionálni náhradní rodičia zabezpečujú  základnú a odbornú zdravotnú starostlivosť v mieste trvalého pobytu profesionálneho náhradného rodiča alebo v blízkosti trvalého bydliska .

V prípade hospitalizácie dieťaťa zostávajú zamestnanci centra  s dieťaťom v kontakte.

Deti sú oboznamované s princípmi zdravého životného štýlu, učia sa ho dodržiavať v rôznych životných podmienkach.

Opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25. roku veku (ďalej len „mladý dospelý“) po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa podľa § 55 zákona, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

Centrum zabezpečuje  školskú dochádzku dieťaťa a prípravu na povolanie na základe jeho mentálnej úrovne s dôrazom na jeho najlepšie uplatnenie. Výber školy a povolania konzultuje s psychológom centra pričom sa prihliada na názor dieťaťa.

Každé dieťa, ktoré je prijaté do centra má zabezpečené vzdelávanie v systéme materských, základných, stredných a vysokých škôl .

Ak dieťa prechádza na vyšší stupeň v školskom systéme, vychovávateľ poskytuje dieťaťu v spolupráci so školou odborné poradenstvo. O tomto sa vedie záznam v pláne výchovnej práce s dieťaťom. Ak má dieťa záujem, môže sa v sprievode vychovávateľa zúčastniť prezentácií stredných škôl.

Deti navštevujú materské, základné,  stredné školy  a  špeciálne školy prednostne v mieste sídla centra. Mimo miesta centra deti študujú v prípadoch, ak nie je obdobná škola v mieste centra alebo je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Štúdium  mimo miesta sídla  centra schvaľuje riaditeľ centra na základe návrhu odborného tímu.

Prípravu na školské vyučovanie zabezpečujú pravidelne  vychovávatelia.

Ak má dieťa diagnostikované poruchy učenia, má nedostatky vo vedomostiach alebo potrebuje doučovanie, prípravu na vyučovanie v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa zabezpečuje aj špeciálny pedagóg.

Za účelom dosiahnutia kvalitných výsledkov v škole sa vychovávateľ zúčastňuje rodičovských združení a návštev v škole aj bez pozvania.

V profesionálnych náhradných  rodinách  je školská dochádzka zabezpečovaná v mieste trvalého bydliska alebo v blízkosti trvalého bydliska profesionálneho náhradného rodiča.

Centrum zabezpečuje   plnenie školskej dochádzky  v školách  s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.

Školy v mieste sídla centra a v jeho blízkosti:

Materská škola v Slovenskom Novom Meste,

Základná škola pre 1.-4. roč. v Slovenskom Novom Meste, Školská 19 ,

Základná škola  s materskou školou v Borši, Ružová 304,

Spojená škola internátna, Trebišov, Poľná 1 :  Špeciálna základná škola, Trebišov, Poľná 1, Odborné učilište internátne, Trebišov, Poľná 1,

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice, Kukučínova 23, elokované pracovisko Viničky

Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov, Komenského 12

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov, Komenského 1963/10

Základná škola  s vyučovacím jazykom maďarským, Streda nad Bodrogom, Školská 4

Stredná odborná škola, Kráľovský Chlmec, Rákocziho 23

Opis  práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia  v centre a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre

Centrum pri plnení svojho programu vychádza z Dohovoru o právach dieťaťa 104/1991 Z. z., z Dohovoru o právach dieťaťa so zdravotným postihnutím 317/2010 Z. z. a zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv (Charta ľudských práv).

Dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, ako aj rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov (Zákon 171/1993 o Policajnom zbore) chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby. To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať o pomoc samostatne, ale prostredníctvom tretej osoby.

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.

Spôsob udržiavania kontaktov dieťaťa a mladého dospelého s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah:

Centrum vytvára podmienky na udržiavanie kontaktu dieťaťa a mladého dospelého, pre ktorého je v centre vykonávané pobytové opatrenie súdu s rodičom, ďalšími príbuznými a inými blízkymi osobami. Kontakt môže udržiavať telefonicky, elektronicky (prostredníctvom sociálnych sietí, e-mailu), písomne a osobne, ak nebolo rozhodnutím súdu ustanovené inak.

Spôsob, akým sa dieťa, pre ktoré sa v centre vykonávajú opatrenia, môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru:

Dieťa je v  centre preukázateľne oboznámené s tým, že sa môže obrátiť na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru bez vedomia centra priamo alebo prostredníctvom inej osoby:

 • vložením listu so svojím podnetom do Schránky dôvery, ktorá je umiestnená na chodbe na prvom nadzemnom podlaží,
 • elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo on-line chatu na webovej stránke daného orgánu,
 • telefonátom na Linku detskej istoty,
 • osobne v sídle daného orgánu.

        Dieťa je poučené so spôsobmi podávania podnetov na príslušné orgány a má na viditeľnom mieste / v samostatne usporiadanej skupine a v profesionálnej náhradnej rodine / uvedené ich kontaktné údaje.

Podmienky doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu

Prístup na internet:

Podmienky prístupu dieťaťa na internet na služobnom počítači určujú zamestnanci centra podľa aktuálnych možností a dohodnutých pravidiel. Deti sa môžu vlastným mobilným telefónom pripojiť na Wi-Fi centra, ale vždy s ohľadom na zachovávanie zdravej psychohygieny pre seba ako aj ďalších členov samostatne usporiadanej skupiny.

Používanie telefónu:

Dieťa má možnosť využiť služobný telefón na kontakt s rodičom, alebo blízkou vzťahovou osobou. V prípade, že dieťa vlastní mobilný telefón, pri jeho používaní sa riadi pravidlami dohodnutými v skupine.

K obmedzeniu používania mobilu dochádza z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok nevyhnutných pre zachovanie dobrého duševného zdravia, psychickej pohody, výkonnosti, zlepšenia duševnej činnosti, kvality spánku a ochrany pred dlhodobým vplyvom elektromagnetického žiarenia na organizmus.

Pošta

Zamestnanci centra prijímajú  bežnú poštu dieťaťa. Pokiaľ je pošta / list, balík / adresovaná na meno dieťaťa, dieťaťu je doručená a poštu si otvára samé. Dieťa má možnosť poslať poštu osobám podľa vlastného uváženia.

Úradná korešpondencia dieťaťa je uložená v spisovej dokumentácii dieťaťa.

Opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby , pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej  osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre ,vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra

1. Povinnosti dieťaťa v samostatne usporiadanej skupine  a v profesionálnej náhradnej rodine:

Všetky povinnosti vyplývajúce z vnútorných predpisov upravených v interných smerniciach centra sa od detí umiestnených v centre vyžadujú s ohľadom na ich vek, schopnosti, možnosti a zručnosti. Deti sú v centre vedené k:

 • dodržiavaniu vnútorných predpisov upravených v interných smerniciach  centra,
 • k pravidelnej školskej dochádzke a k príprave na vyučovanie,
 • zamestnancami centra k spolupráci v prospech ich ďalšieho rozvoja,
 • dodržiavaniu zásad ochrany osobných údajov,
 • úcte voči deťom a zamestnancom centra,
 • rešpektovaniu práv ostatných detí a zamestnancov centra,
 • zdravému životnému štýlu a s tým súvisí aj požiadavka na dodržiavanie zákazu fajčenia, požívania alkoholických nápojov a požívania omamných a psychotropných látok a v prípade podozrenia na požitie sa podrobia testu/dychovej skúške,
 • ochrane spoločného majetku, k rešpektovaniu súkromného majetku iných osôb,
 • pravdovravnosti a k aktívnemu postoju v prípade ohrozenia detí, skupiny alebo zamestnancov centra,
 • dodržiavaniu kultúrno-spoločenských zásad správania v spoločnosti.
 1. Povinnosti rodičov:
 • kontaktovať pracovníkov odborného tímu centra a vopred si s nimi dohodnúť presný čas a miesto úvodného stretnutia za účelom prekonzultovania návštevy dieťaťa, či ďalšieho postupu,
 • dodržiavať zásady kultúrno-spoločenského správania (dodržiavať dohodnuté časy stretnutí, jednať s pracovníkmi centra slušne),
 • na stretnutia s dieťaťom/konzultáciu s pracovníkom centra prísť čistý a triezvy, .  nebyť pod vplyvom žiadnych omamných látok,
 • rodič nesmie svojím zdravotným a psychickým stavom ohrozovať zdravie a život detí a zamestnancov centra,
 • pri styku s dieťaťom dodržiavať pravidlá, ktoré sa dohodli s pracovníkmi centra,
 • na stretnutí s dieťaťom/konzultácii s pracovníkom centra nesmie byť rodič verbálne ani fyzicky agresívny voči dieťaťu ani voči iným deťom či voči pracovníkom centra,
 • v kontakte s dieťaťom vyžaduje centrum schopnosť rešpektovať náladu a chuť dieťaťa na stretnutie s ním,
 • rodič rešpektuje chod samostatne usporiadanej skupiny a v prípade organizovanej akcie si dohodne iný vhodný termín návštevy.

Povinnosti mladého dospelého , pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v centre sa  dohodnú písomne s mladým dospelým.

V prípade vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom  alebo osobou , ktorá  sa osobne stará o dieťa:

Pred prijatím dieťaťa  do centra  na základe dohody  rodič alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predloží  centru potvrdenie, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará nejavia  známky akútneho infekčného ochorenia  a regionálny  hygienik ani lekár nenariadil karanténne opatrenia, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad, potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni.

Deti, rodičia, alebo osoba, ktorá sa  o dieťa osobne stará   užívajú  vytvorené priestory centra, s ktorými ich  oboznámi poverený zamestnanec centra v deň  príchodu do centra.  Deti , rodičia alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará   hospodárne a šetrne zaobchádzajú  s inventárom centra, nevykonávajú  žiadne zmeny ubytovacieho priestoru a inventáru (napr. premiestňovanie).

Dodržiavajú režim dňa v centre,  nočný kľud denne v časovom intervale od 21.00 hod. do 06.00 hod.

Deti, rodičia  alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará   dodržiavajú  zásady bezpečnosti a ochrany zdravia v čase pobytu  v centre a dodržiavajú  zásady protipožiarnej ochrany, s ktorými sú  pred nástupom do centra oboznámené.

Taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné uložiť za nedodržanie povinností podľa písmena v) vrátane času ich trvania a možnosti prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, nesúhlasia

Centrum pristupuje ku každému dieťaťa podľa jeho individuálnych schopností, možností a potrieb. K výberu jednotlivých výchovných prostriedkov sa preto pristupuje na základe závažnosti dôsledkov správania konkrétneho dieťaťa a zároveň sa výchovné prostriedky individuálne terminujú a priebežne vyhodnocujú. Výchovné prostriedky sa stanovujú na určený čas a očakáva sa pri nich náprava v správaní dieťaťa. Zmeny sa sledujú kontinuálne a vyhodnocujú na poradách s odborným tímom. Dieťa je vedené k porozumeniu a pochopeniu, prečo sa pristupuje k výchovnému prostriedku. V prípade, že dieťa zjavne nerozumie tomu, z akého dôvodu sa pristúpilo k výchovnému prostriedku, prípadne na situáciu nemá náhľad, je na zvážení vychovávateľa, profesionálneho náhradného rodiča prizvanie si člena odborného tímu, aby s ním viedol zmysluplný dialóg o vhodnosti/nevhodnosti jeho správania a primäl ho k prijatiu a pochopeniu. O sankcii rozhoduje službukonajúci vychovávateľ/profesionálny náhradný rodič, prípadne sa podľa závažnosti problému vychovávateľ poradí s koordinátorom, ktorý sa zároveň môže spojiť s odborným tímom.

Medzi bežne využívané výchovné prostriedky používané v centre patria:

 • ústne upozornenie dieťaťa s príslušným emocionálnym nábojom, nutné pre okamžité ukončenie nevhodnej aktivity,
 • individuálny rozhovor o nevhodnosti správania dieťaťa,
 • obmedzenie sledovania televízneho programu a práce na PC,
 • obmedzenie Wi-Fi pripojenia, používania mobilu,
 • obmedzenie, alebo zákaz vychádzok na určitú dobu,
 • obmedzenie účasti na jednotlivých akciách, nahradenie povinnosťou zo strany dieťaťa,
 • poskytnutie vreckového v sume nižšej ako je ustanovená  suma vreckového, rozdiel medzi  poskytnutým vreckovým  a vreckovým, ktoré sa malo v mesiaci  dieťaťu poskytnúť, sa poskytne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom  sa vreckové poskytlo v nižšej sume alebo sa suma zodpovedajúca tomuto rozdielu uloží na osobný účet dieťaťa  /postup v zmysle par. 66 ods.4 zák. č. 305 /2005 Z.z ,
 • písomné upozornenie od riaditeľa centra.

Spôsob poskytovania vreckového

Na účel usmerňovania sociálneho vývinu dieťaťa a mladého dospelého  sa dieťaťu a mladému dospelému podľa § 65 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z poskytuje  vreckové mesačne v ustanovenej výške, najviac vo výške  50 percent sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa .

O spôsobe využitia vreckového rozhoduje  dieťa, dieťaťu je poskytnutá potrebná pomoc zohľadňujúca jeho vek a rozumovú vyspelosť.

Ak je to vhodné  alebo  účelné, vreckové možno poskytnúť dieťaťu vo viacerých splátkach v mesiaci alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové alebo jeho časť uschovať na určitý čas.

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodu výchovného pôsobenia , možno dieťaťu poskytnúť vreckové aj v sume nižšej ako je ustanovená suma vreckového. Rozdiel medzi  poskytnutým vreckovým a vreckovým, ktoré sa malo dieťaťu v mesiaci poskytnúť, sa poskytne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci , v ktorom sa vreckové poskytlo v nižšej sume alebo sa suma zodpovedajúca tomuto rozdielu uloží na osobný účet dieťaťa.

Centrum je povinné  dieťaťu primeraným spôsobom vysvetliť dôvod, pre ktoré sa vreckové poskytne  vo viacerých splátkach alebo v nižšej sume, a je povinné  umožniť dieťaťu  s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť svoj názor na takého poskytovanie vreckového.

Centrum zhodnotí, či  sa poskytnutím vreckového vo viacerých splátkach alebo v nižšej sume dosiahol účel  a s týmto hodnotením oboznámi dieťa.

Z vreckového možno tvoriť úspory so súhlasom dieťaťa získaným spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa.

Sociálny pracovník v danom mesiaci vypracuje zoznam detí  v samostatne usporiadaných skupinách a v profesionálnych náhradných rodinách, ktorým je potrebné zabezpečiť vyplatenie  vreckového .

Vreckové sa poskytuje deťom umiestneným v profesionálnych náhradných rodinách mesačne na bankový účet profesionálneho náhradného rodiča spolu s príspevkami na deti v profesionálnej náhradnej rodine.

Na základe vypracovaných podkladov od sociálneho pracovníka ekonóm centra uhradí profesionálnym rodičom vreckové na bankový účet. Dieťa preberá vreckové od profesionálneho náhradného rodiča vždy s podpisom na internom doklade o vyplatení vreckového. Výnimku tvoria deti , ktoré z objektívnych príčin  nie sú schopné sa podpísať – za tieto deti podpisuje prevzatie vreckového profesionálny náhradný rodič.

Spôsob nakladania s vreckovým je zaznamenaný v pláne výchovnej práce dieťaťa.

Vreckové  pre deti umiestnené v jednotlivých samostatne usporiadaných skupinách preberá z pokladnice centra  pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou  v danej samostatne usporiadanej skupine, odovzdá vreckové vychovávateľovi, ktorý má dieťa v individuálnej  starostlivosti . Dieťa preberá vreckové od vychovávateľa vždy s podpisom na internom doklade o vyplatení vreckového . Výnimku tvoria deti , ktoré z objektívnych príčin  nie sú schopné sa podpísať – za tieto deti podpisuje prevzatie vreckového vychovávateľ, ktorý má dieťa v individuálnej starostlivosti .

Spôsob nakladania s vreckovým je zaznamenaný v pláne výchovnej práce dieťaťa.

V pláne výchovnej práce sa zaznamená:

 • poskytnutá pomoc pri voľbe spôsobu využitia vreckového ,
 • dôvod, ak je vreckové poskytnuté vo viacerých splátkach v mesiaci alebo , ak sa vreckové alebo jeho časť so súhlasom dieťaťa uschová na určitý čas,
 • vyjadrenie dieťaťa na takéto poskytnutie vreckového s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť,
 • zhodnotenie, či sa poskytnutím vreckového vo viacerých splátkach alebo uschovaním vreckového na určitý čas dosiahol účel,
 • kedy, ako a kým bolo dieťa oboznámené so zhodnotením.

V pláne výchovnej práce sa zaznamená :

 • dôvod poskytnutia vreckového v sume nižšej ako je ustanovená suma vreckového v zmysle § 66 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z.“,  
 • vyjadrenie dieťaťa na takéto poskytnutie vreckového s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť,
 • zhodnotenie, či sa  takýmto poskytnutím vreckového  dosiahol účel,
 • kedy, ako a kým bolo dieťa oboznámené so zhodnotením.

V pláne výchovnej práce sa zaznamená aj :

 • súhlas dieťaťa s tvorbou úspor ,
 • účel, na ktorý sú úspory tvorené,
 • účel využitia úspor.

Suma vreckového ustanovená na mesiac sa znižuje  o pomernú sumu vreckového pripadajúcu na počet dní , počas ktorých sa dieťa zdržiavalo bez súhlasu mimo centra. Uvedené sa zaznamená v pláne výchovnej práce .

 

Opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, vrátane postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom, pri úraze dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, vážnych nezhodách medzi deťmi a deťmi a zamestnancami centra

Centrum má vypracovaný postup v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre:

 

Nedovolené opustenie centra, nevrátenie sa dieťaťa z povoleného pobytu

Ak dieťa, pre ktoré sa  vykonávajú  opatrenia  pobytovou formou , opustí centrum bez súhlasu  centra alebo sa do centra nevráti v určenom čase, centrum je povinné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť  útvaru Policajného zboru, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rodičovi dieťaťa, osobe, ktorá  sa osobne stará  o dieťa, a súdu, ktorý nariadil  ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie  alebo uložil  výchovné opatrenie.

Ak centrum umožnilo dieťaťu pobyt  mimo centra podľa § 53 ods. 2 písm. c) zák. č. 305/2005 Z.z.  a dieťa sa v určenom čase do centra nevrátilo, centrum je povinné bezodkladne vyzvať rodiča dieťaťa, aby  do 24 hodín od vyzvania zabezpečil návrat dieťaťa do centra.

Hlavným cieľom pri nedovolenom opustení centra , nevrátení sa dieťaťa z povoleného pobytu do centra je:

 • zabezpečiť bezpečný návrat dieťaťa do centra.

V rámci riešenia rizikovej  situácie je v ďalších krokoch  potrebné :

1. pripraviť informácie o dieťati – aktuálnu fotografiu, popis dieťaťa – vek, výška, váha, farba očí, vlasov, stručnú charakteristiku dieťaťa, prípadne informácie o kamarátoch, známych a rodine,

2. bezodkladne informovať o udalosti vedúceho úseku starostlivosti o deti  a riaditeľa centra,

3. spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho členom odborného tímu.

 

Ohrozenie života, závažné zranenie dieťaťa a vychovávateľa

Hlavným cieľom pri závažnom zranení dieťaťa a vychovávateľa je:

– eliminovať následky zranenia poskytnutím prvej pomoci zranenému do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci,

–  zabezpečiť bezpečný chod samostatne usporiadanej skupiny.

Plán riešenia rizikovej  situácie:

 1. poskytnúť zranenému dieťaťu prvú pomoc,
 2. privolať dieťaťu rýchlu zdravotnú pomoc  zavolaním na linku 112, prípadne 155,
 3. ak je dôvodné podozrenie, že k zraneniu došlo zapríčinením inou osobou, kontaktovať políciu na tel. čísle 112 /prípadne 158/, prípadne priamo Obvodné odd. PZ Streda nad Bodrogom  0961713902,
 4. zabezpečiť , ak je to možné, izolovanie agresora od obete,
 5. bezodkladne informovať vedúceho  úseku starostlivosti  o dieťa a riaditeľa centra,
 6. zaznamenať situáciu do denného záznamu a knihy úrazov,
 7. spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho členom odbornému tímu.

V prípade, že je vážne zranený vychovávateľ, bezodkladne zavolá (ak nie je schopný, požiada službukonajúceho vychovávateľa z inej  samostatne usporiadanej  skupiny, prípadne najzodpovednejšie dieťa, o zavolanie) na linku 112, prípadne 155.  Službukonajúci vychovávateľ z inej samostatne usporiadanej skupiny informuje vedúceho úseku starostlivosti o deti, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Nevhodné správanie  zo strany  dieťaťa

Hlavným cieľom  je:

–  zabezpečiť bezpečnosť dieťaťa, ktoré javí známky  nevhodného správania  ohrozujúce jeho fyzický a duševný stav a ohrozujúce fyzický a duševný stav  detí umiestnených v samostatne usporiadanej skupine,

–  zabezpečiť vlastnú bezpečnosť,

–  zabezpečiť bezpečnosť detí vyskytujúcich sa v blízkosti dieťaťa, ktoré javí známky  nevhodného správania  ohrozujúce jeho fyzický a duševný stav a ohrozujúce fyzický a duševný stav  detí umiestnených v samostatne usporiadanej skupine.

Plán riešenia rizikovej situácie:

 1. zachovať pokoj,
 2. deti, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rizikovej situácie, presunúť do bezpečnej     vzdialenosti  od negatívneho prejavu bez straty dohľadu nad nimi, v prípade, že agresívne dieťa napadlo fyzicky iné dieťa, odtiahnuť /pokiaľ je to možné/ agresora od obete,
 3. minimalizovať priamy očný kontakt s agresívnym dieťaťom,
 4. sledovať verbálne i neverbálne prejavy agresívneho dieťaťa,
 5. nenarušovať osobný priestor agresívneho dieťaťa,
 6. dovoliť agresívnemu dieťaťu uvoľniť napätie /hovoriť, kričať, nadávať/,
 7. identifikovať príčinu úzkosti a stratu sebakontroly agresívneho dieťaťa,
 8. navrhnúť agresívnemu dieťaťu alternatívne riešenie jeho situácie,
 9. zvýšene sledovať agresívne dieťa, kým sa úplne neupokojí,  
 10.  v prípade zlyhania všetkých krokov zavolať rýchlu zdravotnú pomoc  na linke 112 /prípadne 155/ a políciu na   tel. čísle 112 /prípadne 158/ , prípadne priamo Obvodné odd.  PZ SR Streda nad Bodrogom 0961713902
 11. informovať o vzniknutej situácii vedúceho úseku starostlivosti  a riaditeľa centra,
 12. spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho členom odbornému tímu.

Sebapoškodzovanie dieťaťa

Hlavným cieľom pri sebapoškodzovaní dieťaťa je:

– eliminovať riziko ublíženia si na zdraví u sebapoškodzujúceho dieťaťa na najnižšiu možnú mieru,

–  zabezpečiť dieťaťu čo najskôr adekvátnu odbornú pomoc.

Plán riešenia rizikovej situácie:

 1. upokojiť dieťa, rozptýliť jeho pozornosť,
 2. odobrať nebezpečný predmet dieťaťu,
 3. poskytnúť prvú pomoc dieťaťu alebo ošetrenie – podľa potreby,
 4. v závislosti od povahy situácie privolať rýchlu zdravotnú pomoc na linke 112 /prípadne 155/ a políciu na linke 112 /prípadne 158/, prípadne priamo Obvodné odd. PZ SR Streda nad Bodrogom  0961713902
 5. bezodkladne informovať o udalosti vedúceho úseku starostlivosti, riaditeľa centra,
 6. zaznamenať situáciu do denného záznamu a knihy úrazov,
 7. spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho členom odbornému tímu.

Uvedené postupy v rizikových  situáciách sú záväzné aj pre profesionálnych náhradných rodičov.

Centrum realizuje preventívne aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických  javov, rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu, protidrogovú prevenciu, problematiku šikanovania, rôznych foriem  sexuálneho zneužívania. Cieľom preventívnych aktivít je  podpora a rozvoj sociálnych kompetencií, tímové  riešenie konfliktov, rozvoj emocionálnej inteligencie,  vzájomnej úcty a tolerancie.